PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS UN PRIVĀTUMA POLITIKA


SIA ARTIVA ir oficiālais "Moll bauekologische Produkte GmbH" -  "ProClima" pārstāvniecība Latvijā un Lietuvā.

Liels paldies par mūsu interneta veikala apmeklējumu un uzticēšanos mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Lai varētu izmantot mūsu pakalpojumus, Jūs brīvprātīgi uzticat savus personas datus kļūstot par SIA Artiva klientu (turpmāk tekstā – KLIENTS). SIA Artiva apņemas savā darbībā ievērot KLIENTA tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Artiva, reģ. Nr. 40003530849, adrese: Sila iela 9, Rīga, LV-1057, Latvija (turpmāk tekstā – Artiva).

šī dokumenta mērķis ir identificēt un nodrošināt normatīvos aktos paredzēto informāciju par to, kā Artiva pakalpojuma sniegšanas gaitā tiek apstrādāti KLIENTA personas dati.

KLIENTA dati

Izmantojot Artiva pakalpojumus, var tikt apstrādāti šādi KLIENTA personas dati:

 • vārds un uzvārds; personas kods;

 • deklarētā dzīves vietas adrese;

 • mobilā telefona numurs; elektroniskā pasta adrese;

 • piegādes adrese;

 • attēls, kas tiek iegūts no video novērošanas sistēmas;

 • interneta protokola adreses (avota IP adrese, datums un laiks).

Maksājumu kartes, bankas kontu dati netiek apstrādāti Artiva sistēmās, bet apmaksas un automātiskās apmaksas funkcijas tiek nodrošinātas ar drošu trešo pušu pakalpojumu, kam no Artiva puses netiek nodoti personas dati un, kuru pielietojot, KLIENTS var patstāvīgi veikt attālināto naudas pārskaitījumu.

Izmantojot Artiva pakalpojumus, KLIENTA personas datus iegūstam sekojošos veidos:

 • dati, kurus KLIENTS mums sniedz, aizpildot formas un informāciju laukus mūsu interneta mājas lapā;

 • dati, kurus KLIENTS sniedz Artiva darbiniekiem saziņas laikā (telefoniski, e-pastā vai klātienē);

 • dati no video novērošanas sistēmām.

Personas datu aizsardzības un privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē KLIENTS sniedz savus personas datus un kādās Artiva elektroniskajās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums

Artiva apstrādā personas datus sekojošiem mērķiem:

 1. 1. Preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai:

  • klienta identificēšanai pakalpojuma līguma noslēgšanai un izpildei;

  • pretenziju izskatīšanai un apstrādei;

  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

  • atskaišu gatavošanai un statistikai.

 2. 2. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 3. 3. Artiva īpašuma aizsardzībai, incidentu, sūdzību izmeklēšanai, pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzraudzībai.

 4. 4. Artiva interneta mājaslapu darbības un drošības novērošanai, un uzlabošanai.

Iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai šādiem mērķiem:

 • pirms līguma noslēgšanas ir jāpārliecinās par KLIENTA identitāti, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošinājumam;

 • normatīvo aktu pienākumu izpildei;

 • Artiva sniegto pakalpojumu nodrošināšanai un uzlabošanai;

 • aizsargāt Artiva nepieciešamās likumīgās intereses.

Personas datu apstrāde un to nodošana Trešajām pusēm

Artiva atklāj KLIENTU personas datus tikai Artiva sadarbības partneriem, kuri tieši piesaistīti, lai veiktu KLIENTA pieprasītā pakalpojuma izpildi (Preču piegādes uzņēmumi). šādos gadījumos, personas datu apstrādi veic Trešās puses, kurām Personas dati ir jāapstrādā saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumdošanas prasībām, un tikai šo pakalpojumu sniegšanas mērķiem. Tādēļ Artiva Trešajām pusēm nodod iespējamo minimālo KLIENTA personas datu apjomu, ar kādu var realizēt prasīto pakalpojuma izpildi.

Datu uzglabāšana un aizsardzība

KLIENTS ir atbildīgs par savu Lietotāja profila piekļuves datu slepenību. KLIENTS ir atbildīgs par savu datu atbilstību un to izmaiņu veikšanu savā Lietotāja profilā, lai izvairītos un novērstu neprecīzu KLIENTA datu apstrādi.

KLIENTS piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Artiva Interneta vietnē, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, ir KLIENTAM saistošas un tiek uzskatītas par KLIENTA veiktām. KLIENTS nedrīkst veikt darbības, kas vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Artiva patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, iepriekš par to nebrīdinot KLIENTU

Artiva rūpējās par KLIENTA datu drošību, izmantojot visas pieejamās tehniski-organizatoriskās iespējas datu uzglabāšanai un to nepieejamībai Trešajām pusēm. Visi dati tiek uzglabāti serveros, kas ir aizsargāti pret neautorizētu piekļuvi. Artiva aizsargā elektroniski nodoto KLIENTU personas datu informāciju un to pārraidi Internetā.

Artiva uzglabā un apstrādā KLIENTA personas datus saskaņā ar minētajiem punktiem:

 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem - pastāv pienākums datus glabāt (saskaņā ar Grāmatvedības likumu, u.c.);

 • līdz KLIENTA noslēgtā līguma darbības termiņa beigām un/vai pastāvošās iespējas realizēt Artiva vai KLIENTA leģitīmās intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, iesniegt iebildumus/pretenzijas, saņemt maksājumu saskaņā ar līgumu);

 • līdz brīdim, kamēr pastāv KLIENTA piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei. Artiva KLIENTA personas datus neatgriezeniski likvidē, kad beidzas šajā punktā minētie apstākļi;

 • KLIENTU personas datu informācijai var piekļūt tikai Artiva darbinieki, darbu izpildītāji, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu, ievērojot stingras konfidencialitātes prasības.

SIA Artiva ir tiesīgs pārskatīt un uzlabot noteikumus, tos attiecīgi publicējot savā Interneta vietnē www.proclima.lv .

Ja rodas jautājumi par Personas datu aizsardzības un privātuma politiku, lūdzam sazināties ar SIA Artiva, rakstot uz e-pastu: [email protected]

Paldies par uzticēšanos!

Jūsu SIA Artiva

Lietošanas noteikumi